Harmonogram spotkań z rodzicami

PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI

Szkoły Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie

rok szkolny 2017/2018

Niniejsza procedura jest opisem postępowania nauczycieli z rodzicami w celu ułatwienia wzajemnych kontaktów oraz nadania im statusu programowej działalności wychowawczej szkoły.

 1. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu uzgodnionego:
  • z Radą Rodziców – dotyczy spotkań otwartych z nauczycielami,
  • z wychowawcami klas – dotyczy spotkań, tj. zebrań, konsultacji, uroczystości klasowych.
 2. Rodzice uczniów szkoły mają możliwość kontaktu dodatkowego z nauczycielem, w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem terminu spotkania.
 3. Obecność rodziców na spotkaniach jest potwierdzana podpisem na liście włączonej do dokumentacji wychowawcy klasy.
 4. Spotkanie nauczyciela z rodzicami w domu ucznia odbywa się po uprzednim obustronnym uzgodnieniu tej wizyty.
 5. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są sale lekcyjne oraz gabinet pedagoga.
 6. Konsultacje indywidualne z nauczycielami odbywają się w ustalonych terminach.
 7. Nie udziela się telefonicznych informacji o uczniach.
 8. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo szkoła wzywa rodziców poza uzgodnionymi terminami.
 9. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do: wychowawcy klasy, dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu nadzorującego szkołę.
 10. Rodzice wspólnie z nauczycielami w trosce o poziom kontaktów i współpracy, przestrzegają zasad przyjętej procedury.

Harmonogram spotkań z rodzicami:

 • Sprawy pilne można zgłaszać telefonicznie lub osobiście codziennie w godzinach 8.00 – 14.55.
 • W tym czasie czynny jest sekretariat i pełni dyżur dyrektor lub wicedyrektor.
 • W czasie zebrań z rodzicami dyżur pełniony jest w godzinach: 16 00 – 17.30.

21 września 2017 r.

Zebrania z rodzicami – kl. I, IV, VI, VII SP.

Zapoznanie rodziców z organizacją pracy szkoły, problematyką bezpieczeństwa, praw i obowiązków uczniów i ich rodziców, zasadami zwalniania uczniów z określonych zajęć wf, religii, harmonogramem zebrań z rodzicami oraz imprez i uroczystości szkolnych, tematyką zajęć z wdż, ofertą  ubezpieczeniową dla uczniów, regulaminami wyjść i wyjazdów,w tym wycieczek i zawodów.

 Wybory do Rady Rodziców, wybór delegata na Walne Zebranie RR.

 Tematyka:

 • BHP w szkole i poza szkołą, regulaminy pomieszczeń szkolnych,
 • przedstawienie dokumentów regulujących pracę szkoły (kryteria ocen z zachowania i przedmiotów nauczania, statut szkoły),
 • przedstawienie i zatwierdzenie planów: wychowawczego i imprez klasowych,
 • kalendarz roku szkolnego,
 • zajęcia pozalekcyjne – harmonogram, zasady uczestnictwa,
 • ustalenia ogólne dotyczące organizacji pracy szkoły (odpowiedni strój szkolny, zmiana obuwia, zasady korzystania z szafek szkolnych, zasady korzystania z podręczników),
 • sposób zwalniania z lekcji przed upływem czasu przewidzianego w tygodniowym planie nauczania,
 • organizacja życia klasy,
 • ubezpieczenie od NNW.

21 września 2017 r. Zebrania z rodzicami klas II i III.

 •  Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego uczniów kl. III 

(zebranie oświadczeń rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz deklaracji wyboru języka obcego na egzaminie).

 Tematyka:

 • BHP w szkole i poza szkołą, regulaminy pomieszczeń szkolnych,
 • przedstawienie dokumentów regulujących pracę szkoły (kryteria ocen z zachowania i przedmiotów nauczania, statut szkoły),
 • przedstawienie i zatwierdzenie planów: wychowawczego i imprez klasowych,
 • wybory do Rady Rodziców,
 • kalendarz roku szkolnego,
 • zajęcia pozalekcyjne – harmonogram, zasady uczestnictwa,
 • ustalenia ogólne dotyczące organizacji pracy szkoły (odpowiedni strój szkolny, zmiana obuwia, zasady korzystania z szafek szkolnych, zasady korzystania z podręczników),
 • sposób zwalniania z lekcji przed upływem czasu przewidzianego w tygodniowym planie nauczania,
 • organizacja życia klasy,
 • ubezpieczenie od NNW.

26 października 2017 r. Konsultacje z rodzicami.

 • Informacje o ocenach, indywidualne spotkania z nauczycielami.

30 listopada 2017 r. Zebrania z rodzicami.

 • Informacje o ocenach, indywidualne spotkania z nauczycielami.

4 stycznia 2018 r. Konsultacje dla rodziców.

 • Informacje o ocenach, indywidualne spotkania z nauczycielami,
 • Pisemna informacja o ocenach z poszczególnych przedmiotów nauczania i z zachowania,
 • Analiza osiągnięć uczniów: oceny i postępy w nauce, frekwencja,
 • Poinformowanie rodziców przez wychowawców o proponowanych  ocenach niedostatecznych i zachowaniu nagannym (podpisy rodziców).

Na tydzień przed klasyfikacją:

 • Poinformowanie uczniów przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów o ostatecznej ocenie śródrocznej (ocenę zapisuje się w dzienniku).

5 lutego 2018 r. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.

8 lutego 2018 r. Zebrania z rodzicami.

 • Spotkanie podsumowujące I półrocze, przedstawienie informacji – oceny opisowej podsumowującej wyniki nauczania, postępy i osiągnięcia oraz obszary wymagające korekty w dalszej działalności dydaktyczno-wychowawczej,
 • Wyniki próbnych egzaminów kl. III – analiza,
 • Ustalenia ogólne dotyczące organizacji pracy w II półroczu.

12 kwietnia 2018 r. Zebrania z rodzicami.

 • Informacje o ocenach, indywidualne spotkania z nauczycielami.
 • Przygotowanie uczniów klas III do egzaminu gimnazjalnego.
 • Przypomnienie procedur egzaminu gimnazjalnego.
 • Moja szkoła ponadgimnazjalna – Jak pomóc własnemu dziecku w wyborze szkoły  ponadgimnazjalnej?
 • Informacja o szkołach ponadgimnazjalnych.

17 maja 2018 r. Zebrania z rodzicami uczniów SP. Konsultacje z rodzicami uczniów gimnazjum.

 • Poinformowanie rodziców przez wychowawców o proponowanych ocenach niedostatecznych i zachowaniu nagannym (podpisy   rodziców).
 • Konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną, zachowaniem nagannym.
 • Podsumowanie pracy, wnioski na rok przyszły.
 • Podsumowanie przebiegu egzaminu gimnazjalnego, szkolenie dla rodziców uczniów klas III w sprawie naboru elektronicznego.

Na tydzień przed klasyfikacją:

 • Poinformowanie uczniów przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów o ostatecznej ocenie śródrocznej (ocenę zapisuje się w dzienniku).

18 czerwca 2018 r. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.

Wszystkie spotkania odbywają się w wyznaczonych terminach.

 • W uzasadnionych przypadkach harmonogram może ulec zmianie, o czym rodzice zostaną powiadomieni przez uczniów. Dopuszcza się też możliwość zwołania spotkań w trybie pilnym.
 • W ustalonych terminach zebrań i konsultacji z rodzicami dyżur pełnią wszyscy nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie.
 • Przewodniczący Rady Rodziców zastrzega sobie prawo do przekazywania w czasie trwania zebrań informacji dla rodziców.