Rekrutacja 2018/2019

INFORMACJA dotycząca rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie (dokumenty do pobrania)

 

KLASA I

PRZYJĘCIE DZIECI Z OBWODU – zgłoszenie kl. I

PRZYJĘCIE DZIECI SPOZA OBWODU – wniosek rekrutacyjny kl. I

KLASA IV

PRZYJĘCIE DZIECI Z OBWODU I SPOZA OBWODU – wniosek rekrutacyjny kl. IV

KLASA V

PRZYJĘCIE DZIECI Z OBWODU I SPOZA OBWODU – wniosek rekrutacyjny kl. V

KLASA VI

PRZYJĘCIE DZIECI Z OBWODU I SPOZA OBWODU – wniosek rekrutacyjny kl. VI

KLASA VII

PRZYJĘCIE DZIECI Z OBWODU I SPOZA OBWODU – wniosek rekrutacyjny kl. VII ogólna 

PRZYJĘCIE DZIECI Z OBWODU I SPOZA OBWODU – wniosek rekrutacyjny kl. VII dwujęzyczna

CO TO JEST KLASA DWUJĘZYCZNA? PRZYKŁADOWY SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH  – pobierz w PDF

Zgłoszenie lub wniosek rekrutacyjny należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły we wskazanych terminach.


ZARZĄDZENIE NR 01/2018 
PREZYDENTA MIASTA TARNOWA z dnia 12 stycznia 2018 roku

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym. Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria poprzez zamieszczenie informacji o uchwale Nr XXXVI/358/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym, na stronie internetowej www.tarnow.pl w zakładce Edukacja – „Nabór do tarnowskich przedszkoli”.
§ 3.
Podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria poprzez zamieszczenie informacji o uchwale Nr XXXVI/359/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym, na stronie internetowej www.tarnow.pl w zakładce Edukacja – „Nabór do tarnowskich szkół podstawowych”.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 01/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 12 stycznia 2018 roku

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
od 12 marca 2018 r.
do 13 kwietnia 2018 r.
do godz. 15.00
od 20 sierpnia 2018 r.
do 22 sierpnia 2018 r.
do godz. 15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
do 20 kwietnia 2018 r.
do godz. 15.00
do 24 sierpnia 2018 r.
do godz. 15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły podstawowej. 23 kwietnia 2018 r.
do godz. 12.00
27 sierpnia 2018 r.
do godz. 12.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły
podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.
od 23 kwietnia 2018 r.
od godz. 13.00
do 25 kwietnia 2018 r.
do godz. 15.00
od 27 sierpnia 2018 r.
od godz. 13.00
do 28 sierpnia 2018 r.
do godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej. 27 kwietnia 2018 r.
do godz. 12.00
29 sierpnia 2018 r.
do godz. 12.00


Załącznik nr 4 
do zarządzenia nr 01/2018 
Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 12 stycznia 2018 roku

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego. od 1 marca 2018 r. od godz. 8.00 do 30 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00 od 2 lipca 2018 r. od godz. 13.00 do 3 lipca 2018 r. do godz. 15.00
2.  Sprawdzian predyspozycji językowych. 10 maja 2018 r 4 lipca 2018 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych 17 maja 2018 r.
do godz.15.00
5 lipca 2018 r.
do godz. 9.00
4. Dostarczenie przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia klasy szkoły podstawowej programowo niższej. od 22 czerwca 2018 r. od godz. 8.00 do 26 czerwca 2018 r. do godz.15.00 5 lipca 2018 r. do godz. 15.00
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów określonych w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). do 27 czerwca 2018 r. do 6 lipca 2018 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału dwujęzycznego. 28 czerwca 2018 r. do godz. 12.00 9 lipca 2018 r.
do godz. 9.00
7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału dwujęzycznego w postaci pisemnego oświadczenia do 29 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 do 10 lipca 2018 r. do godz. 12.00
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego. 2 lipca 2018 r.
do godz. 12.00
10 lipca 2018 r.
do godz. 15.00