Rekrutacja 2019/2020

INFORMACJA dotycząca rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie (dokumenty do pobrania)

 

KLASA 1

PRZYJĘCIE DZIECI Z OBWODU – zgłoszenie rekrutacyjne – klasa 1 obwód

PRZYJĘCIE DZIECI SPOZA OBWODU – wniosek rekrutacyjny – klasa 1

KLASA 4

PRZYJĘCIE DZIECI Z OBWODU I SPOZA OBWODU – wniosek rekrutacyjny – klasa 4

KLASA 5

PRZYJĘCIE DZIECI Z OBWODU I SPOZA OBWODU – wniosek rekrutacyjny – klasa 5

KLASA 6

PRZYJĘCIE DZIECI Z OBWODU I SPOZA OBWODU – wniosek rekrutacyjny – klasa 6

KLASA 7

PRZYJĘCIE DZIECI Z OBWODU I SPOZA OBWODU – wniosek rekrutacyjny – klasa 7 dwujęzyczna

PRZYJĘCIE DZIECI Z OBWODU I SPOZA OBWODU – wniosek rekrutacyjny klasa 7 ogólna

CO TO JEST KLASA DWUJĘZYCZNA? PRZYKŁADOWY SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH  – pobierz w PDF

Zgłoszenie lub wniosek rekrutacyjny należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły we wskazanych terminach.

ZARZĄDZENIE NR 06/2019 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA z dnia 14 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów  składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 • 1.
  Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 3. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkłach podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 • 2.
  Podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria poprzez zamieszczenie informacji o uchwale Nr XXXVI/358/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym, na stronie internetowej www.tarnow.pl w menu „Dla mieszkańców” w zakładce Edukacja – „Rekrutacje do przedszkoli i szkół”.
 • 3.
  Podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria poprzez zamieszczenie informacji o uchwale Nr XXXVI/359/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 r.  w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym, na stronie internetowej www.tarnow.pl w menu „Dla mieszkańców” w zakładce Edukacja – „Rekrutacje do przedszkoli i szkół”.
 • 4.
  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa.
 • 5.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 06/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 stycznia 2019 roku

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
od 11 marca 2019 r.
do 12 kwietnia 2019 r.
do godz. 15.00
od 19 sierpnia 2019 r.
do 21 sierpnia 2019 r.
do godz. 15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
do 17 kwietnia 2019 r.
do godz. 15.00
do 23 sierpnia 2019 r.
do godz. 15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły podstawowej. 24 kwietnia 2019 r.
do godz. 12.00
26 sierpnia 2019 r.
do godz. 12.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły
podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.
od 24 kwietnia 2019 r.
od godz. 13.00
do 26 kwietnia 2019 r.
do godz. 15.00
od 26 sierpnia 2019 r.
od godz. 13.00
do 28 sierpnia 2019 r.
do godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej. 29 kwietnia 2019 r.
do godz. 12.00
29 sierpnia 2019 r.
do godz. 12.00


Załącznik nr 4 
do zarządzenia nr 06/2019 
Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 stycznia 2019 roku

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego. od 4 marca 2019 r. od godz. 8.00 do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 od 1 lipca 2019 r. od godz. 13.00 do 3 lipca 2019 r. do godz. 15.00
2.  Sprawdzian predyspozycji językowych. 10 maja 2019 r 3 lipca 2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych 17 maja 2019 r.
do godz.15.00
3 lipca 2019 r.
do godz. 12.00
4. Dostarczenie przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia klasy szkoły podstawowej programowo niższej. od 21 czerwca 2019 r. od godz. 8.00 do 25 czerwca 2019 r. do godz.15.00 od 4 lipca 2019 r. od godz. 12.00
5 lipca 2019 r. do godz. 15.00
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów określonych w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). do 26 czerwca 2019 r. do 5 lipca 2019 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału dwujęzycznego. 26 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 5 lipca 2019 r.
do godz. 12.00
7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału dwujęzycznego w postaci pisemnego oświadczenia do 27 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 do 8 lipca 2019 r. do godz. 12.00
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego. 28 czerwca 2019 r.
do godz. 12.00
8 lipca 2019 r.
do godz. 13.00